ANKİLOZAN
  embrel-remicade-humira -kullanımı
 

 

12.7. Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler

12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri

Subkutan metotreksat kullanım ilkeleri; romatoid artritli hastalarda; fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji veya immünoloji (erişkin veya çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Leflunomid kullanım ilkeleri; romatoid artritli hastalarda, diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek ilaç kullanım raporunda belirtilmek şartıyla bu uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Raporda ilacın kullanım dozu ve kullanım süresi belirtilecektir.


Altın preparatları kullanım ilkeleri; altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde; ilaç kullanım raporu düzenlenecek, raporda ayrıca daha önce yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, yeni kullanılacak ilacın kullanım dozu, kullanım süresi ve ayrıntılı tedavi şeması da belirtilecektir.

ç) Biyolojik ajanlardan Anti TNF (infliksimab, etanarsept, adalimumab gibi) ilaçların kullanım ilkeleri;

Romatoid artritli hastalarda, en az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3;er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı hallerde (poliartiküler jüvenil romatoid artritte DAS aranmaz),
Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı hallerde,

Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4, Visual Analog Skoru (VAS) 0-10cm) kullanılamadığı hallerde,

Psöriatik artritli hastalarda, hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalınmışsa;
bu durumların ilaç kullanım raporunda belirtilmesi halinde Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.

Bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ilaçlar; erişkin/pediatrik romatoloji veya erişkin/pediatrik immünoloji uzman hekimlerinden biri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilir.

(Önceki uygulamada raporlar sadece Üniversite ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde düzenlenebiliyordu.Bu tebliğde ise sadece FTR uzmanları için Üniversite ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi şartı var diğerleri için bu şart kaldırılmış)

Söz konusu ilaçların;
İntravenöz formları, immünoloji veya romatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır.
Subkütan formlarının ilk dozları immünoloji veya romatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılır, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve ilaç kullanım raporunda ''Mahallinde tedavisi sürdürülebilir'' ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan üç ay sonra bu ilaç için ilaç kullanım raporu düzenlemeye yetkili hekim tarafından değerlendirilir, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid artrit için, DAS 28'de 0.6 puandan, ankilozan spondilit için, BASDAİ'de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine ''PSARC'' göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmesi durumunda bedeli ödenmeyecektir.
Bu ürünler ve diğer antiromatizmal ilaçlar, gerekli olduğu hallerde raporda belirtilmek koşuluyla ve yukarıda belirtilen şartlarda, kombine olarak da kullanılması halinde bedeli ödenir.

Psoriyazis vulgariste; üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde dermatoloji uzman hekimince düzenlenen, diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın günlük doz ve süresini belirten ilaç kullanım raporuna dayanılarak dermatoloji uzman hekimlerince reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Crohn hastalığında; diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda bu durumun ve daha önce almış olduğu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten gastroenteroloji veya genel cerrahi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve kullanılacak ilacın dozu ve süresini gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanması ve iç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (Önceki uygulamada iç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanı rapor düzenleyebiliyordu.Artık iç hastalıkları yerine gastroentroloji uzmanı olarak değişmiş)

Söz konusu ilaçların yatan hastalara kullanılması halinde de ilaçların verilebilmesine ilişkin kriterler aranacaktır.
Yukarıda bahsedilen durumların tedavisi için düzenlenen ilaç kullanım raporlarının süresi bir yılı aşmayacaktır, raporun tekrarı halinde aynı kriterler geçerlidir

Enbrel FlakonWyeth

Ambalaj:25 mgx4 flakon ve 1 mL çözücü içeren 4 enjektör.

enbrel 25 mg/flakon 4 flakon - 

İlaç Firması : WYETH to English

Barkod : 8699572270052

Fiyatı : 886,80 YTL.

Etkin madde : etanerceptEtanersept

Endikasyon.: Yetişkinlerde metotreksat dahil (kontrendike değil ise), hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaçlara yeterli yanıt alınamayan durumlarda aktif romatoid artrit kontrolünde kullanılır. Etanersept önceden metotreksat ile tedavi edilmemiş yetişkinlerde ciddi, aktif ve ilerleyen romatoid artrit kontrolünde kullanılır. Ayrıca, metotreksata yeterli yanıt alınamayan veya metotreksatı tolere edemeyen 4-17 yaş arası çocuklarda aktif poliartiküler tip juvenilkronik artrit tedavisinde endikedir.

Kontr.Endikasyon.: Etanersepte aşırı duyarlık ile sepsis veya sepsis riskinin bulunduğu durumlarda kullanılmamalıdır. Kronik veya lokalize enfeksiyonlar dahil olmak üzere aktif enfeksiyonu bulunan hastalarda etanersept tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar.: Etanersept kullanımı ile ilgili allerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Etanersept, vücudun enfeksiyonlara ve kanser gelişmesine karşı savunmalarını etkileyebilir. Bazıları fatalite ile sonuçlanan nadir olarak pansitopeni ve çok nadir ola­rak aplastik anemi rapor edilmiştir. Etanersept otoimmün antikorlarının oluşmasına neden olabilir. Canlı aşılar, etanersept ile birlikte verilmemelidir. Konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda etanersept kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gebelerde, yalnızca gerçekten gerekiyor ise kullanmalıdır. İmmünoglobulinler ve birçok ilaç insan sütünden atıldığı için ilaç alınırken emzirme kesilmeli veya emzirirken etanersept alımı durdurulmalıdır.

Yan Etkileri.: Enjeksiyon bölgesinde reaksiyon (eritem ve/veya ka­şıntı, ağrı ve şişme) daha fazla görülmüştür. Üst solunum yolları enfeksi­yonları en sık rapor edilen ciddi olmayan enfeksiyonlardır. Pa­zar­­la­ma sonrası dönemde değişik vücut bölgelerinde kanser geli­şi­mi bildirimleri olmuştur. Pazarlama sonrasında,romatoid faktör pozitif romatoid artritli hastalar da dahil, klinik görünüm ve biopsi ile subakut deri lupusuna benze­yen kızarıklar ile ilave otoantikorlar geliştiren kendiliğinden ortaya çıkan nadir advers etkiler rapor edilmiştir.Ayrıca, ateş ve kaşıntı sık olarak bildirilmiştir.

Etkileşim.: Bilinen biretkileşmesi yoktur.

Doz Önerisi: Enbrel tedavisi romatoid artrit tanı ve tedavisinde uzman bir he­kim tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Yetişkinler ve yaşlılarda 1 mLenjeksiyonluk su içinde eritilmiş 25 mg Enbrel’in subkutan enjeksiyon yolu ile haftada iki kez uygulanması (72 ile 96 saat ara ile), optimal terapötik cevap için önerilen dozdur. Çocuklar ve genç yetişkinler (│4 ile <18 yaş): 25 mg Enbrel, 1 mL enjeksiyonluk su ile seyreltilir ve haftada iki kez, dozlar arasında 72 ile 96 saat bırakarak, 0.4mg/kg (her doz için maksimum 25 mg’ye kadar) olacak şekilde, subkutan enjeksiyon ile uygulanır. Üst bacak, karın veya üst kola subkutan enjeksiyon ile uygulanır. Enjeksiyon bölgesi değiştirilmelidir.

                                           ******************************

remicade

konsantre i.v infüzyon

İlaç Firması :
SCHERING-PLOUGH

Barkod :
8699790790387

Fiyatı : 901,67 YTL.

Etkin madde : infliksimab
Ambalaj: 100 mgx1 flakon
Endikasyon.: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem ha­ra­biyetinin (erozyonlar ve eklem ara­lığında daralma)önlenmesi, me­totrek­sat tedavisine karşın hastalığı aktif olan kişilerdekifiziksel fonk­siyonların gelişti­ril­mesi ile kortikosteroid  ve immünosupresan ilaçlarla kon­vansi­yo­nel tedaviyi yeterli sürede ve tam olarak aldıkları halde yarar görmeyenler ya da bu tedavileri tolere etmeyen veya tedavilerin uygulanmasının kontrendike olduğu aktif ve şiddetli Crohn Hastalığı'nın tedavi­sinde,uygun ve tam olarak uygulanan konvansiyonel tedaviye rağmen (antibi­yo­tikler,dre­naj, immünosüpresan ilaçlar) yanıt alınamayan, fistül ge­lişimi olan Crohnhastalarının tedavisinde endike­dir.
Kontr.Endikasyon.: İnfliksimab ya da mürin proteinlerine kar­şı bilinen bir aşırı duyarlığı olan hastalara verilmemelidir. Sepsisli hastalarda kontren­dikedir.
Uyarlar.: İnfliksimab tedavisinde akut enfüzyon etkileri ve gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Hastalara, herhangi bir gecikmiş advers olay gelişmesi durumunda, derhal doktora başvurmaları öğüt­lenmelidir.İnfliksimabın, normal immün yanıtları etkileme ve hastayı fırsatçı enfeksiyonlara karşı predispoze edebilme olasılığı bulunmaktadır. Gebekadınlara, ancak kesinlikle ihtiyaç görül­düğünde verilmelidir. Birçok madde­nin ve immünglobülinlerin insan sütüne geçmesi nedeniyle ve anne sütü ile beslenen bebeklerde advers reaksiyon po­tansiyeli nedeniyle, ilacın anne için taşıdığı önem dikkate alınarak, infliksimab tedavisinden sonra en az altı ay süre ile emzirmeye ara verilmesi kararı verilmelidir.
Yan Etkileri.: Viral enfeksiyon (örn. influenza, herpes infeksiyonları),ateş, baş ağrısı, verti­go/ser­semlik, yüzde kızarmalar, üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solu­num yolu enfeksiyonu (örn. bronşit, pnömoni), dispne,sinüzit, bulantı, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anormal karaciğer fonksiyonları, döküntüler, kaşıntı, ürtiker, terle­mede artış, deri kuruluğu,bitkinlik, göğüs ağrısı görülebilir.
Etkileşim.: Metotreksat, azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin ile eşzamanlı olarak uygulandığında, infliksimaba karşı antikor gelişmesinin azaldığı gösterilmiştir; bu durum kortikosteroidler ile birlikte kullanımda geçerli değildir. Di­ğer immünosupresif ilaçların olası etkileri ya da bu ajanların infliksimab farmako kinetiği üzerindeki etkilerine ilişkin baş­ka hiçbir veri bulunmamaktadır.
Doz Önerisi: Erişkinlerde intravenöz kullanım içindir. Remicade teda­vi­si,romatoid artrit ya da enflamatuvar bağırsak hastalığı tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış, deneyim sahibi doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Remicade uygula­nan tüm has­ta­lar, enfüzyon sonrasında yan etkiler açısından en az 1 saat göz­l­em altında tutulmalıdır.
RomatoidArtrit: Baş­lan­gıçta, 2 saatlik birsüre bo­yunca 3 mg/kg dozunda intravenöz enfüzyon; ilk enfüzyondan 2 v
e 6 haftasonra 3 mg/kg dozlarında intravenöz enfüzyon ve bundan sonra 8 haftada bir aynı dozda enfüzyonlar şeklinde uygulanır. Tedavinin 22. haftasından sonra doz, eğergerekirse, 10 mg/kg'ye kadar artırılabilir. Remicade,metotreksat ile kombinasyon halinde verilmelidir.  
 
Orta Dereceli ve Şiddetli Crohn Has­ta­lığı: Konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt alınan hastalarda orta ile şiddetli hastalık aktivitesinin tedavisinde 2 saat süreyle 5 mg/kg tekintra­venöz enfüzyon.
FistülizanCrohn hastalığı: Crohn hastalığındaki fistüllerin tedavisinde, baş­lan­gıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 5 mg/kg do­zunda intravenöz enfüzyon ve bu enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 5 mg/kg dozunda ekenfüzyonlar.

Crohn hastalığı veRomatoid Artrit'te teda­vi­nin tekrarlanması:
Roma­toid artritte, her sekiz haftada bir uygulanan tek­rar tedavilerinin güvenilir ve etkin olduğu belirlenmiştir. Crohn has­talığında,bulgu ve semptomların tekrarlaması durumunda, Remicade sonenfüzyonu izleyen 14 hafta içinde, tekrar uygulanabilir.

************************

humira

40 mg/0,8ml enj. çöz. 2 enjeksiyon
İlaç Firması : ABBOTT   to English

Barkod : 8699548951565

Fiyatı : 2.377,50 YTL.

Etkin madde : adalimumab
Reçeteli Verilir. İlaç Fiyat bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenmiş ve İlaç Bilgi sistemimizde  20 Temmuz, Cuma   2007 tarihinde güncellenmiştir.

 

1. HUMIRA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR ?
HUMIRA, kullanıma hazır enjektörde 0.8 ml'lik solüsyon içinde çözünmüş olarak 40 mg Adalimumab içeren, enjeksiyonluk steril solüsyon formunda sunulmuştur:
İçinde bir adet kullanıma hazır   enjektör (tip I cam) ve 1 alkol pedi bulunan 1 blister içeren kutu,
İçinde birer adet kullanıma hazır enjektör (tip I cam) ve   alkol pedi bulunan 2 blister içeren kutu,
HUMIRA romatoid artrit tedavisi için kullanılır. Bu hastalıktaki iltihabi süreci azaltan bir ilaçtır. Aktif içerik olan adalimumab kültür hücrelerinde üretilmiş olan bir insan monoklonal antikorudur. Monoklonal antikorlar başka özel proteinleri tanıyan ve onlara bağlanan proteinlerdir. Adalimumab eklemlerinizde biriken ve romatoid artriti şiddetlendirdiği düşünülen spesifik bir proteine (tümör nekroz faktörü TNF alfa) bağlanır. Romatoid artrit eklemlerin iltihabi bir hastalığıdır. Eğer orta dereceli veya şiddetli aktif romatoid artritiniz varsa size öncelikle metotreksat gibi hastalığı-modifiye edici ilaçlar verilebilir. Eğer bu ilaçlara iyi yanıt vermezseniz, romatoid artritin tedavisi için HUMIRA verilebilir.
 
2. HUMIRA KULLANMADAN ÖNCE
Adalimumaba veya HUMIRA'nın içindeki diğer yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı iseniz HUMIRA KULLANMAYINIZ.
Aktif tüberküloz dahil ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (bakınız "HUMIRA kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar") HUMIRA KULLANMAYINIZ. Örneğin ateş, yaralar, yorgunluk, diş sorunları gibi enfeksiyon semptomları varsa bunları doktorunuza söylemeniz önemlidir.
Orta dereceli veya şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa HUMIRA KULLANMAYINIZ.
Geçmişte veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir.
HUMIRA Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
Nefes darlığı, hızlı solunum, baş dönmesi, şişme veya döküntü gibi alerjik reaksiyonlar geçirdiyseniz HUMIRA'yı enjekte etmeden derhal doktorunuza haber veriniz.
Uzun-süreli veya lokalize bir enfeksiyon (örneğin bacak ülseri) dahil bir enfeksiyon varsa Humira'ya başlamadan önce doktorunuza başvurun. Emin değilseniz lütfen doktorunuzu arayın.
HUMIRA tedavisi sırasında enfeksiyonlara daha kolay yakalanabilirsiniz. Ateş, yaralar, halsizlik veya diş sorunları gibi semptomlar varsa bunları doktorunuza söylemeniz gerekir.
HUMIRA tedavisi gören hastalar arasında tüberküloz vakaları bildirildiğinden doktorunuz HUMIRA'ya başlamadan önce tüberküloz belirti ve semptomlarını kontrol edecektir. Bu kontroller tıbbi öykü, akciğer filmi ve bir tüberküloz testini içerir.
Daha önce tüberküloz geçirdinizse veya tüberkülozlu biriyle yakın temas halinde iseniz bunu doktorunuza söylemeniz çok önemlidir. Doktorunuza aldığınız diğer ilaçları da söylemeniz gerekir. Tüberküloz semptomları (inatçı öksürük, kilo kaybı, halsizlik, ateş,) varsa veya tedavi sırasında yada sonrasında başka bir enfeksiyon ortaya çıkmışsa derhal doktorunuza haber veriniz.
Enfeksiyon riskini artıran tekrarlayan enfeksiyon öyküsü veya başka durumlar varsa doktorunuza danışınız.Multiplskleroz hastalığınız varsa doktorunuz HUMIRA alıp almamanıza karar verecektir.
Bazı aşılar HUMIRA tedavisi sırasında uygulanmamalıdır. Aşı yapılacaksa önce doktorunuza haber veriniz.
Hafif kalp yetmezliğiniz varsa ve Humira ile tedavi ediliyorsanız kalp yetmezliği durumunuz doktorunuz tarafından yakından izlenmelidir. Geçmişte veya şimdi ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Yeni kalp yetmezliği semptomları gelişirse veya mevcut semptomlar kötüleşirse (örn. Nefes darlığı veya ayaklarda şişme) derhal doktorunuza haber vermeniz gerekir.
Büyük bir cerrahi girişim geçirmeniz planlanıyorsa doktorunuza haber veriniz

Gebelik :

 
HUMIRA' nın gebe kadınlarda etkileri bilinmemektedir. HUMIRA' nın gebe kadınlarda kullanımı önerilmemektedir. HUMIRA kullanırken ve son Humira tedavisinden sonra en az beş ay süreyle gebe kalmaktan kaçınmanız ve yeterli kontrasepsiyon önlemleri almanız önerilir.
Emzirme :
HUMIRA' nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Eğer emziren bir anne iseniz Humira tedavisi sırasında ve son Humira tedavisinden sonra en az beş ay süreyle emzirmeyi kesmelisiniz.
Başka ilaçların kullanımı :
Başka ilaç alıyorsanız, bunları doktorunuz reçete etmemiş olsa bile lütfen doktorunuza veya ezacınıza haber veriniz.

HUMIRA ; diğer TNF antagonistleri ile beraber kullanılmamalıdır.

HUMIRA metotreksat veya hastalığı-modifiye eden belirli anti-romatizmal ajanlarla (sulfasalazin, hidroksiklorokin, leflunomid ve enjektabl altın preparatları), steroidler veya non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dahil ağrı kesicilerle birlikte alınabilir.
3. HUMIRA NASIL KULLANILIR ?
HUMIRA'yı daima doktorunuzun belirttiği biçimde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
HUMIRA deri altına enjekte edilir (subkütan uygulama). Romatoid artriti olan yetişkinler için olağan doz 2 haftada bir tek doz olarak verilen 40 mg adalimumabtır. HUMIRA enjeksiyonuna doktorunuz tarafından belirtildiği sürece devam edilmelidir.Eğer HUMIRA tedavisiyle birlikte metotreksat almıyorsanız doktorunuz her hafta 40 mg adalimumab almanıza karar verebilir.
 

HUMIRA Enjeksiyonunu Hazırlama ve Uygulama Talimatları:

Aşağıdaki talimatlar HUMIRA'nın nasıl enjekte edileceğini açıklamaktadır. Lütfen bu talimatları dikkatle okuyunuz ve adım adım izleyiniz. Kendi kendine enjeksiyon tekniği doktorunuz veya asistanı tarafından size öğretilecektir. Enjeksiyondan önceki hazırlıkları ve uygulamayı anlamadan kendi kendinize enjeksiyon yapmayı denemeyiniz.
Uygun eğitim aldıktan sonra enjeksiyon kendiniz veya başka biri örneğin bir aile bireyi yada arkadaşınız tarafından uygulanabilir.Bu enjeksiyon aynı kullanıma hazır enjektör veya flakonda başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır.

1) Ön Hazırlık

Ellerinizi iyice yıkayınız.
Aşağıdakileri temiz bir yüzeyin üzerine koyunuz:
Bir adet kullanıma hazır HUMIRA enjektörü Bir adet alkollü ped• Enjektörün üzerindeki son kullanma tarihine bakınız. Son kullanım tarihi geçmiş ise, ürünü kullanmayınız.

2) Enjeksiyon yerinin seçilmesi ve hazırlanması

• Aşağıdaki yerlerden birini seçiniz:Uyluk  - Karın
• Her yeni enjeksiyon son enjeksiyon yerinden en az 3 cm uzağa yapılmalıdır.
Derinin kızarık, zedeli veya sert olduğu bir alana enjeksiyon yapmayınız.Bunlar bir enfeksiyon belirtisi olabilir.
Enjeksiyon yerini kutudan çıkan petle dairesel hareketler yaparak siliniz.Enjeksiyondan önce silinen alana dokunmayınız.
 

3) HUMIRA enjeksiyonu

*Kullanıma hazır enjektör iğnesinin kılıfını çıkarınız, iğneye dokunmamaya veya bir yüzeye dokundurmamaya dikkat ediniz.
*Bir elinizle derinin temizlenmiş alanını nazikçe kavrayınız ve sıkıca tutunuz.
*Diğer elinizle enjektörü deriye 45 derecelik açıyla ve oluklu kenarı yukarı gelecek biçimde tutunuz.
*Tek bir hızlı ve kısa hareketle iğneyi derinin içine sokunuz.
*Elinizde tuttuğunuz deriyi bırakınız.
*Enjektörün pistonunu iterek solüsyonu enjekte ediniz. *Kullanıma hazır enjektörün boşalması 2-5 saniye sürebilir.
*Enjektör boşaldığında, iğneyi deriden çıkarınız, bu sırada iğneyi soktuğunuz açıda tutmaya dikkat ediniz.
*Başparmağınız veya bir parça gazlı bez ile enjeksiyon yerine 10 saniye süreyle bastırınız. Biraz kanama olabilir. Enjeksiyon yerini ovmayınız. İsterseniz enjeksiyon yerinin üzerini bir yara bandı ile kapatabilirsiniz.
 

4) Kullanılmış malzemelerin atılması

HUMIRA kullanıma hazır enjektör KESİNLİKLE tekrar kullanılmamalıdır. Evsel atıklar ile bir arada atmayınız. Uygun şartlarda imha edilmek üzere en yakın sağlık kuruluşuna teslim etmeniz önerilir.
Kutuyu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Fazla HUMIRA kullanmışsanız:

Eğer yanlışlıkla doktorun söylediğinden daha fazla HUMIRA enjeksiyonu yapmışsanız doktora haber veriniz. Boş da olsa ilacın dış karton kutusunu daima yanınıza alınız.

HUMIRA kullanmayı unutursanız:

Eğer kendinize enjeksiyon yapmayı unutursanız hatırladığınızda HUMIRA dozunu enjekte ediniz. Sonraki dozu, önceki dozu unutmasaydınız planlanmış olan normal gününde yapmalısınız.
4. OLASI YAN ETKİLER
Her ilacın yan etkileri olabilir. Bağışıklık sisteminizi etkileyen bütün ilaçlar gibi, HUMIRA ciddi yan etkilere neden olabilir.
Olası yan etkiler:
Ciddi Enfeksiyonlar; HUMIRA veya başka TNF-antagonisti ajanları alan hastalarda tüberküloz (TB) ve bakterilerin ya da mantarların neden olduğu enfeksiyonlar dahil nadir olgular görülmüştür. Enfeksiyona neden olan bakterilerin vücuda yayılması sonucunda (sepsis) bazı hastalar ölmüştür.
Sinir Sistemi Hastalıkları: HUMIRA veya diğer TNF-antagonisti kullanan hastalarda sinir sistemini etkileyen bozukluk olguları nadiren görülmüştür. Sinir sisteminizi etkileyen bir problemle ilgili olabilen belirtiler: uyuşma veya karıncalanma hissi, görme sorunları, bacaklarda güç kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, nadiren parestezi, vertigo, hipoestezi, nevralji, tremordur.
Maligniteler: Çok nadir olarak, HUMIRA veya başka TNF- antagonisti alan hastalarda belirli kanser türleri ortaya çıkmıştır. Uzun süredir ciddi RA hastalığı bulunan hastalarda, lenf sistemini etkileyen lenfoma adı verilen bir tür kansere yakalanma riski, ortalamadan birkaç kat daha yüksektir. HUMIRA veya başka TNF- antagonisti almakta iseniz riskiniz artabilir. Klinik çalışmalarda 53 aya kadar HUMIRA ile tedavi edilen 2334 romatoid artrit hastasında 24 adet melanom dışı deri kanseri ve 30 adet çeşitli tipte malignite gözlenmiştir. HUMIRA'nın bu malignitelerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirlemek için yeterli veri yoktur. Gözlenen oran ve sıklıklar çalışma yapılan popülasyonda beklenenlere benzerdir.
Lupus-Benzeri Semptomlar: Bazı hastalarda, tedavi kesildikten sonra düzelme gösteren lupus-benzeri semptomlar gelişmiştir. Geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, eklem ağrısı veya yanaklarınızda veya kollarınızda güneşe karşı duyarlı olan döküntüler varsa derhal doktorunuzu arayınız. Doktorunuz tedavinizin kesilmesine karar verebilir.
Nadir olmakla birlikte, anemi dahil kan hücrelerinin sayısında azalma, ayaklarda şişme, kilo artışı, depresyon, uyuma güçlüğü, ajitasyon, göz hastalıkları, kulak hastalıkları, tad duyusu bozuklukları, yüksek tansiyon, astım, anormal karaciğer fonkisyonu, abdominal semptomlar (örn. kusma, hazımsızlık, konstipasyon), ağız hastalıkları, deri hastalıkları(örn. egzama), saç dökülmesi, idrar bozuklukları (örn. idrarda kan veya protein, idrar yapma sıklığında artış) görülebilir.
Daha Sık Görülen Yan Etkiler:
Birçok hastada enjeksiyonun yapıldığı yerde bir reaksiyon meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar çoğunlukla hafif olup kızarıklık, döküntü, şişme, kaşıntı veya çürükleri içerebilir. Genellikle, döküntü birkaç gün içinde kaybolacaktır. HUMIRA'yı enjekte ettiğiniz yerin çevresindeki deri, enjeksiyondan sonra halâ acıyorsa veya şişmişse enjeksiyon yapılan yere soğuk suyla ıslatılmış bir havlu uygulayınız. Enjeksiyon yerinin çevresinde birkaç gün içinde geçmeyen veya artan ağrı, kızarıklık ve şişlik varsa derhal doktorunuzu arayınız. Diğer yan etkiler üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüs enfeksiyonları), baş ağrısı ve bulantı, idrar yolları enfeksiyonu, diyare, boğaz ağrısı, zona, abdominal ağrı, anemidir.
Doktorunuz karaciğer fonksiyonu ve/veya kan değerleri için testler yapabilir.
Yan etkiler size sıkıntı veriyorsa veya olağandışı etkiler varsa veya bu bilgi formunda belirtilmeyen yan etkiler fark ettiyseniz bunları lütfen doktorunuza veya eczacınıza
bildiriniz.
5. HUMIRA'nın SAKLANMASI
Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde saklayınız.
2-8 C'de buzdolabında saklanmalıdır. Enjektör kullanım anına kadar kutusunun içinde muhafaza edilmelidir. Donmaktan koruyunuz.

 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Tülin , 25.08.2016, 15:37 (UTC):
Humira ilacım bu gün geldi korkuyorum ilk defa kullancam vaxoksen ve ecopirinnde kullanıyorum yan etkileri beni korkutuyor


Yorumu gönderen: Harun, 20.06.2016, 07:17 (UTC):
Yaklasik 5 yildir humira kullaniyorum cok iyi hasta oldugumu unuttum. Yan etki gormedim hatta hic grip bile olmadim .Fakat yaz kis usutmemeye,klima ve cereyanda kalmamaya cok dikkat ederim.

Yorumu gönderen: Selda, 20.03.2016, 06:55 (UTC):
Bende ankilozon spondilit var humira iğneye başlayalı bir ay oldu amahiş fayda görmedim faydasını ne kadar zamanda gösteriyor ve ya fayda etmediği oluyormu

Yorumu gönderen: humirakullanmakıstemeyenbırdost, 27.02.2016, 17:28 (UTC):
kullanıp kanser olan var mı

Yorumu gönderen: sibel, 18.01.2015, 22:21 (UTC):
Yan etkileri korkutuyor. Verem, kanser... ağrı çekmek daha mı iyi ne!

Yorumu gönderen: şeyhmus, 26.11.2014, 14:17 (UTC):
25 yıllık (AS)hastasıyım.Haftada 5 gün yarımşar saat yüzüyorum.bek ilaç kullanmıyorum.Hastalığın bazı evrelerinde yüzmeye devam etsemde hafif ağrılarım oluyor.

Yorumu gönderen: s.e.m, 18.10.2014, 21:33 (UTC):
RA hastasıyım ve humira ya pazartesi başlayacağım,ilacın yan etkileri korkutuyor...

Yorumu gönderen: hasan hüseyin saglam, 14.11.2009, 11:49 (UTC):
humira yeni kullanmaya başladım bu işin sonu nedir bilmiyorum

Yorumu gönderen: turan tabak, 24.01.2009, 20:01 (UTC):
2003 yılında el tırnaklarımda tek tük et ile tırnak arasında başlayan boşalmalar,teker teker diğer tırnaklarıma da atladı.Önceleri cildiye uzmanı tarafından mantar tedavisi uygulandı ilaçlar denendi ama sonuç alınamadı.Daha sonra dahiliye uzmanımız bir gün yemek sırasında kuyrukta beklerken tırnaklarımdaki boşalmaları gördü ve sordu,ne zamandır böylr ne tedavisi uygulandı diye.Ben olanları anlattım ve bana dizlerimi ve dirseklerimi açmamı söyledi ve açtım,diz altındaki kepeklenmeyi gördüğünde bu hastalık psöriatik artrit dedi ve beni romatolojiye ankaraya sevk etti.2005 yılı ocak ayında romatoloji uzmanı tarafından hastalığım doğrulandı ve metotraksat kullanmaya başladım ,haftada 3tabletten en son 6 tablete kadar çıkarak, taki 2008 yılı temmuz ayına kadar.Metotraksat tedaviye cevap vermedi ve bana REMİCADE tedavisi uygulayacağını söyledi.Bunun için PPD testi yapıldı PPD değerim 20 mm çıktı ve bunun için 1,5ay önce İNH baaşladım ve 21 Ocak 2009 da kontrol için gittiğimde kan tahlillerimde ALT ve AST değerlerim çok yüksek çıktı ve bir süre ara vermemi söyledi.REMİCADE ilaçları pahalı olduğundan Ankara daki eczanelerden taşradan gelmişsin diyerek ilaçlar verilmedi ve memleketime geri döndüm.Eğer buradan alabilirsem 10 gün sonra ankaraya giderek tedaviye başlayacağım. neler önerebilirsiniz. 05056477627

Yorumu gönderen: jardel mahir, 03.01.2009, 11:48 (UTC):
humira bende kullanıyorum vede memnunum bilgiler için teşşekkürler sağlıklı gunler mutlu yıllar.......

Yorumu gönderen: sinan cicek, 22.11.2008, 19:31 (UTC):
as hastasıyım humırayla yasamaya mahkummuyuz marmara unıversıtesı bashekımı pamır atagunduz e borcluyum hayatımı ınanıyorumkı böyle guzek dr lar oldugu surece ıyı olacaz

Yorumu gönderen: isimsiz, 19.11.2008, 07:49 (UTC):
anlaşılır şeyler yazın.çünkü bunu okuyanların sizin kadar internet üzerinde bilğisi olmayabilirtıpki benim gibi.

Yorumu gönderen: MMR, 21.10.2008, 12:47 (UTC):
SLM KULLANMAM DEME KULLAN

Yorumu gönderen: muammer, 15.10.2008, 10:52 (UTC):
ben humiratya 50 gün önce başladım 7.günde etkisini gösterdi.ama yan etkileri korkutuyor.

Yorumu gönderen: MEHMET YILMAZ, 28.08.2008, 07:57 (UTC):
BİR SORUM OLACAK.HUMİRA KULLANIMI NORMAL OLARAK MG 14 GÜNDE BİR OLMALIDIR AMA BENİM MERAK ETTİĞİM EN FAZLA KAÇ HAFTA SÜRE İLE KULLANILMALIDIRBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 51 ziyaretçi (122 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=